KONKURS plastyczny i fotograficzny,,Moi kochani rodzice” i “Małżeństwo”

Tak Na Serio organizuje konkurs dla dzieci Szkół Podstawowych i młodzieży gimnazjalnej oraz licealnej. Poniżej regulamin:

• Konkurs ma zasięg miejski.
• Przeznaczony jest dla dzieci klas 1-3 oraz klas 4-6- prace plastyczne
Dla klas gimnazjum i liceum – prace fotograficzne.
• W przypadku osób niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy podpisać musi rodzic, opiekun prawny.
• Prace będą oceniane według grup wiekowych.
• Jedna osoba może złożyć maksymalnie 1 pracę plastyczną,
w przypadku fotografii 3 zdjęcia.
• Złożone prace nie mogą być większego formatu niż A3.
• Prace konkursowe powinny być nieoprawione i na odwrocie zawierać: imię, nazwisko, wiek autora, klasę, telefon, adres.
• Tematyką konkursu są:
“Moi Rodzice” w najpiękniejszym dniu swojego życia, w domu, na wakacjach , w czasie świąt – prace plastyczne
“Małżeństwo” – fotografia
• Techniki: dowolne ( bez form przestrzennych).
• Termin oddania prac mija: 10.05.2017r.
• Ogłoszenie wyników: 04.06.2017r.


• Prace należy nadsyłać pocztą na adres:
Parafia NMP Królowej Świata,
ul. Startowa 16
43-300 Bielsko-Biała
z dopiskiem „Moi kochani Rodzice” ,
a fotografie na adres: [email protected]om
Prace można złożyć osobiście w kancelarii.
• Organizator konkursu uhonoruje laureatów n
agrodami rzeczowymi oraz dyplomami.


• Dopuszczalne jest przyznawanie nagród i wyróżnień w niniejszym konkursie przez niezależne instytucje, osoby prywatne (które będą mogły wykorzystać prace do celów reklamowych).
• Jury przyzna miejsce I, II i III w każdej grupie wiekowej.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz
w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).

• Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
• Po zakończeniu konkursu odbędzie się wystawa prac na terenie parafii NMP Królowej Świata
• Prace przechodzą na własność organizatora – nie będą zwracane
• Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac.
• Udział w konkursie jest bezpłatny.