19/08/2018 r.

 

Jezus powiedział do Żydów: “Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata”. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: “Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?”. Rzekł do nich Jezus: “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. (J 6, 51-58)

 

Nauczanie Jezusa staje się coraz trudniejsze do słuchania i wręcz niemożliwe, na pierwszy
rzut oka, do wprowadzenia w czyn. Jezus w tym krótkim fragmencie aż osiem razy powtarza to co jest Jego głównym tematem, przesłaniem: „Kto spożywa moje ciało będzie żył na wieki”.
Do tego stwierdzenia Jezus wielokrotnie dodaje w jakim celu mamy to czynić: abyśmy mogli
żyć. Jakie to proste, abyśmy nie umarli mamy karmić się jego Ciałem i Krwią.
W wypowiedzi Jezusa jest jakaś tajemnicza pewność że posiada On coś, co wywraca,
przemienia całe nasze istnienie. Istnienie, które wydaje nam się zmierzać do nieuniknionej śmierci, według Jezusa zmierza do życia, do życia z Bogiem i w Bogu. „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne”. Ma już teraz życie wieczne. Życie to nie jest jakąś nagrodą zarezerwowaną na koniec naszej ziemskiej wędrówki, ale staje się już teraz naszym udziałem. Życie wieczne już teraz jest udziałem tych wszystkich którzy spożywają Jego Ciało i piją Jego Krew. Jest to życie inne, prawdziwe, pełne, które zasługuje na to aby trwało wiecznie. To życie podobne do życia Jezusa, dobre, piękne, błogosławione. To życie w Bogu i z Bogiem.

ks. Rafał Wagner SDS