27/01/2019 r.

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie: Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: “Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana”. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: “Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście”.

(Łk 1, 1-4; 4, 14-21)

Święty Łukasz jest autorem dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Napisał on również inną bardzo
ważną księgę Nowego Testamentu a mianowicie Dzieje Apostolskie, które opisują początek
Kościoła po zmartwychwstaniu Jezusa, Jego wniebowstąpieniu i Zesłaniu Ducha Świętego. W
Dziejach Apostolskich opisuje też pracę misyjną dwóch filarów rodzącego się Kościoła jakimi byli św. Piotr i św. Paweł. Skoro św. Łukasz opisuje życie, nauczanie i całe dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa jak również opisuje historię rodzącego się Kościoła to moglibyśmy pomyśleć że był on sam naocznym świadkiem wszystkich tych wydarzeń, że sam słuchał nauczania Jezusa i tak jak wielu innych chodził z Nim i był Jego uczniem. Nic bardziej mylnego. Święty Łukasz nie tylko nie był naocznym świadkiem działalności Jezusa ale był on uczniem św. Pawła który poznał Jezusa dopiero w drodze do Damaszku kiedy to ukazał mu się jako Ten którego Paweł prześladował. Widzimy zatem, że informacje jakie znajdziemy w Ewangelli Łukasza nie są często z pierwszej ręki ale że pochodzą już z przekazu innych naocznych światków. A mimo to Łukasz odważnie pisze, że wszystko to co odnosiło się do Jezusa zbadał bardzo dokładnie i przedstawia w swojej Ewangelii pewną naukę. Jest to stwierdzenie bardzo ważne bo uświadamia nam jak wielką wagę przykładano do tego aby nauka Jezusa, przekazywana na początku tylko ustnie a potem w formie spisanej, była Jego prawdziwą nauką, aby nie została w jakikolwiek sposób zniekształcona. To dzięki Biblii i Tradycji Kościoła autentyczna nauka Jezusa przekazywana jest już przez tyle wieków. Warto o tym pamiętać w czasach w których coraz częściej słychać głosy podważające autentyczność nauki Jezusa zawartej w Piśmie Świętym. Byliśmy niedawno świadkami wypowiedzi jednego z teologów, który podważył nauczanie Jezusa mówiąc że skoro za Jego czasów nie było dyktafonów nie możemy wiedzieć co dokładnie Chrystus powiedział lub co chciał tak naprawdę powiedzieć. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo a Chrystus dzięki swemu przykładowi życia i swojej nauce unosi całą ludzkość na wyższy poziom zapraszając do komunii z Sobą i Ojcem. Dziś jednak jesteśmy coraz to częściej świadkami tego że Ewangelię i samego Boga dostosowuje się do wymiarów człowieka odzierając Go z należnej tylko Jemu czci. Ewangelię chce się dostosować do człowieka tak, aby była dla wszystkich miła i prosta i aby w żadnym wypadku niczego nie wymagała i nie poruszała sumień.
Zakończę to moje rozważanie fragmentem listu św. Pawła do Galatów: „Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście -niech będzie przeklęty!” ks. Rafał Wagner SDS